Gebruiksvoorwaarden

 1. Livios verzamelt gegevens conform de geldende privacywetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent onder meer dat:
  • De (ver)bouwer er actief mee akkoord gegaan is dat zijn gegevens gedeeld worden met de partners van Livios zoals vermeld in het Privacybeleid.
  • De (ver)bouwer heeft recht op inzage, verbetering en wissing van zijn gegevens.
  • Livios heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de verzamelde gegevens te beschermen.
 2. Gebruiksvoorwaarden voor partners

  Om de gegevens die u van Livios ontvangt te mogen gebruiken zijn er een aantal gebruiksvoorwaarden waaraan u zich moet houden. Iedere keer als u de adressen van Livios wil downloaden, moet u hiermee actief akkoord gaan.

  “De door u opgevraagde gegevens werden conform de geldende privacywetgeving verzameld door Livios, onderdeel van DPG Media Services nv, gelegen te 2018 Antwerpen, Mediaplein 1 (hierna: de "Gegevens").”

  Door verder te gaan, verklaart u akkoord te zijn dat het versturen van (elektronische) post aan de personen die in het gegevensbestand opgenomen zijn (hierna: de “Gebruiker”) dat door een commerciële partner van Livios (hierna: de “Partner”) opgevraagd wordt, onderworpen is aan volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De Gegevens mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden die opgenomen zijn in het Privacybeleid van Livios, dat integraal deel uitmaakt van onderhavige gebruiksvoorwaarden.
  • De Partner gebruikt de gegevens enkel voor marketing doeleinden.
  • De Partner dient de Gegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen en geeft deze onder geen beding door aan derden. De verdelers van de Partner worden voor onderhavige overeenkomst niet als derden beschouwd.
  • De Partner biedt de Gebruiker steeds de mogelijkheid om zich zonder (verplichte) opgave van redenen uit te schrijven van elektronische mailingen. Op eenvoudig verzoek van de Gebruiker zal de Partner zich tevens onthouden van het versturen van fysieke promotionele post aan de Gebruiker of het telefonisch contacteren van de Gebruiker.
  • De Partner maakt ten allen tijde op zijn website een up to date Privacybeleid beschikbaar, dat voldoet aan de vereisten gesteld door de AVG.
  • Livios kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verwerking van de Gegevens door de Partner of diens verdelers. Indien Livios door een Gebruiker of de Gegevensbeschermingsautoriteit aangesproken zou worden naar aanleiding van de verwerking van de Gegevens door een Partner, dient de Partner Livios te vrijwaren voor alle door haar geleden schade.
  • In geval van de niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden, zowel door de Partner als door diens verdelers, heeft Livios het recht om de Partner de toegang tot de gegevensbestanden te ontzeggen en de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter lastens de Partner te ontbinden.
  • De Partner maakt zich sterk dat hij minstens even strikte voorwaarden voor het gebruik van de Gegevens aan zijn verdelers zal opleggen.
  • Livios en Partner worden steeds beschouwd als twee aparte verwerkingsverantwoordelijken. In geen geval treedt Livios of Partner op als verwerker voor de ander.
  • De contractuele relatie tussen Livios en de Partner wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.